چاووش می‌گويد که ما را وقت تنگ است…

وقت است تا برگِ سفر بر باره بنديم
دل بر عبور از سدِ خار و خاره بنديم
فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد
تخت و نگين از دست اهریمن بگيرید
وادی پر از فرعونيان و قبطيان است
«موسی» جلودار است و نيل اندر ميان است


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “چاووش می‌گويد که ما را وقت تنگ است…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *