شجره‌ی طيبه‌ی موسيقی ايران

نشسته‌ايم، من و مخمل، فيلم کنسرت کامکارها را تماشا می‌کنيم و ذوقی می‌بريم. اين‌ها، کامکارها، به نظر من شجره‌ی طيبه‌ی موسيقی ايران هستند. خانواده‌ای که سر تا پای هستی‌شان موسيقی را نفس می‌کشد. عمرشان دراز باد و تن‌شان، و پنجه‌شان و حنجره‌شان سلامت و باقی. حال‌شان هميشه خوش باد که حال ما را هميشه خوش می‌کنند. اين‌ها از ابتدای برنامه فقط دارند کردی می‌خوانند و من مبهوت نشسته‌ام و تماشا می‌کنم و می‌نوشم هر آن‌چه را می‌شنوم. اين چی‌ست که مرز زبان را هم در نورديده.

Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “شجره‌ی طيبه‌ی موسيقی ايران”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *