سلطه

مسلط بودن بر آدم‌ها کار زياد سختی نيست. گرگ و شير و حيوانات درنده هم می‌توانند بر آدمی مسلط شوند و او را عاجز کنند. آدمی را به خرد و دانش مقهور کردن هنر است. به زور بر آدميان مسلط شدن، از هر درنده‌خویی بر می‌آيد. به نیرنگ و نيش و طعنه حريفان را از میدان به در کردن هنری نيست بل عين بی‌هنری است. رمز سروری در دانش است و دانايی. نکته‌ی جالب‌تر آن‌که حتی حیوانات درنده هم می‌توانند برای صاحبانِ خرد و دانش مسلط شوند. اما سلطه‌ی به قهر کجا و برتری دانش کجا؟
درختِ تو گر بار دانش بگيرد
به زير آوری چرخ نيلوفری را

Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “سلطه”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *