عکس‌های پاريس

اين هم تعدادی از عکس‌های پاريس به ترتيب حرکت! بعداً توضيحات لازم افزوده خواهد شد!اين‌جا نوشته بود «قصر کنگره‌ی پاريس» يا چيزی تو این مايه‌ها. نزديک پون دو نويی

اين هم نمايی از طاق نصرت که البته برای دوربين ما خيلی بزرگ بود.

باز هم طاق نصرت با اضافه‌ی قبله‌ی سابق

دوباره هم طاق نصرت. حوصله‌تان از آدم توی عکس سر نرود فقط!

اين هم شارل دو گل دوتوال

همان شارل دوگل از نمايی ديگر.

اين‌جا هم به قول خودشان کنکوقد است! اين ستون دراز را از مصر آورده‌اند اين‌جا نصب کرده‌اند!

اين‌هم دقيقاً روبری همان کنکوقد است. روبروی تويلری.

باز هم حوصله‌تان سر نرود!!

آن ته ته طاق نصرت است از دور. درست جلوی همان ستون کذايی از زوايه‌ی بر عکس.

اين تصویر نسبتاً مستهجن، آخر تويلری است و نرسيده به لوور. علما گويند اثری است هنری! زهاد چشمان‌شان را ببندند!

نزدیک همان تنديس است دو سه قدم جلوتر.

اين هم دروازه‌ی لوور

از نمای بر عکس به سمت تويلری. لوور پشت عکاس است.

واقعاً‌ کار شاقی بود وسط آن همه ماشين يک زوايه خالی پیدا کردن!

در ورودی لوور. رمز داوينچی را که يادتان هست؟

من و هرم ورودی لوور

فواره‌ی پشت هرم ورودی لوور

اين هم عکس‌ها و کتاب‌های مختلف ژوکوند. عکس دزدی از بالای بام!

خسته نشديد هنوز؟!

حالا چی؟

همان فواره از زاويه‌ای ديگر.

اين هم از يک زاويه‌ی باز: لوور

پشت اين طاق‌ها محوطه‌ی ورودی لوور است.

اين طاق‌ها خروجی عمود بر طاق‌های قبلی را نشان می‌دهند.

اين همان گنبدی است که در عکس قبلی از درون طاق ديديد.

به بانو می‌گفتم انگار اين ساختمان را ارتودانسی کرده‌اند! اوايل خيابان سن اونوره است.

کليسايی در سن اونوره

عکس را از داخل سن اونوره گرفته‌ام. به خدا نمی‌دانم چی‌ست!


Posted

in

by

Tags:

Comments

5 responses to “عکس‌های پاريس”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *