پينگ‌های آزاررسان

اين ماجرای پينگ‌های بی‌خود و بی‌جهت،‌ جدی شده است. يک نفر بيکار يا بيمار نشسته است و همين‌جوری از سر بخار معده صفحات ملکوت را پينگ می‌کند. اين صفحه‌ی اصلی را تا مدتی بر می‌دارم تا خيال طرف راحت بشود. از اين به بعد، از لينک‌های صفحه‌ی خودتان و آدرس‌های مستقيم وبلاگ‌ها، صفحات حلقه‌ی ملکوت را بخوانيد تا آن بيکار برای‌اش کار آبرومند و نان و آب‌داری پيدا شود و دست از اين مسخره‌بازی‌ها بر دارد!

گمان می‌کنم بايد اهالی وبلاگ تدبيری جدی برای اين ماجرای پينگ‌های بی‌حساب و کتاب بينديشند. فکر نمی‌کنيد خوب باشد با اين بلاگ‌رولينگ مادر مرده تماسی بگيريم و اين ماجرای مضحک را به آن‌ها بگوييم؟ کسی راهی می‌داند؟

پ.ن. مقصودم از صفحات حلقه‌ی ملکوت،‌ وبلاگ‌های مختلف است. کسی که پينگ می‌کند، آدرس وبلاگ‌ها را پينگ می‌کند، نه يک مطلب يا انتری خاص را.


Posted

in

by

Tags: