اختلاف منظرها

داشتم بايگانی مناقشات قلمی‌ ارباب حلقه را در موضوعاتِ مختلف مرور می‌کردم که بيشتر البته ميان من و کاتب کتابچه و صاحب سيبستان در گرفته بود از آن رو که در آن روزگار، عرصه‌ی ملکوت جولانگاه عملی ما سه نفر بود. رسيدم به مطلب «جواد طباطبايی و پرسش‌های تازه» و مطالب پس و پيش آن و ايضاً يادداشت‌های طرفين مباحثات برای يکديگر. جمله‌ی کوتاهی ديدم از مهدی سيبستانی که بسيار در جانم خوش نشست. شايد اگر همگی ما در گفت‌وگو و استدلال اين ادب مباحثه را رعايت کنيم، مقصودمان را بسيار واضح‌تر بيان کرده باشيم و از دامن زدن به هيجانات بيهوده پرهيز شده باشد. اين جمله‌ی کوتاه اين است: «آنچه تو رد می‌کنی همان نيست که من اثبات می‌کنم». گاهی اوقات ما اصرار داريم به طرف مقابل به زور بگوييم آنچه تو می‌گويی همان است که من دارم تبيين می‌کنم. ياد بعضی از محافظه‌کاران وطنی می‌افتم که وقتی از آزادی سخن می‌گويند، سريعاً برچسب می­زنند که به طرف مقابل می‌گويند آزادی از نظر شما يعنی بی‌بند و باری جنسی! ايضاً در بابِ پاره‌ای از سخنانِ ديگر.


Posted

in

by

Tags: