اندر احوالات پراگ

اين يكى دو روز از بابِ خللى كه در كارِ اركانِ سرور پديد آمده است، ساكنان بارگاه سلطان سرگردان شده اند. بارى اميد هست كه در همين چند ساعتِ آتى اين گرهِ نيمه­كور را بگشايند. سلطان هم كه در اين احوالِ پريشان دل، گرفتار اين كامپيوترهاى چك­ها و اسلاوها شده است و فارسى را به لطايف­الحيلى تايپ مى­كند!
بارى چنانكه كه صادر و وارد بارگاه مقدسه شاهد است، پاره­اى از مكاتيب سلطان از مورخه شانزدهم آغسطس، رخ نهان كرده­اند و سلطان در كار تدبير و فراهم ساختن ديگر باره­ى نسخِ ديگر آنهاست، ارجو كه در ديوانِ استنساخات اثرى از آنها بيابيم.
قبله­ى عالم ديروز را به همراهِ ظهيرالملكوت، كاتب كتابچه، به تفرج در مركز شهر گذرانيد. چندان عكس گرفته­ايم ديروز كه كامپيوتر ظهيرالملكوت را جاى نمانده است براى تدارك ساير امور! امروز صبح كه آرام و بى­صدا از خانه بيرون خزيديم، تا ذى­وجودى را از غيبتِ ما خبرى نرسد، چندان­كه شتابناك پا در ركاب كرديم از خاطر برديم تا آن تصاوير درخشانى را كه ديروز در مركز شهر از بناهاى فخيمه و آدميان زيباروى و سيمين­برانِ پرى­پيكر گرفتيم به همراه آوريم. اگر آورده بوديمشان، اكنون ما را و آنها را در اين صفحه زيارت كرده بوديد. بارى، آنها را به همراه ساير تصاوير مربوط به محفل تولد قبله­ى عالم يكجا در معرض تماشاى عمومِ عالميان خواهيم نهاد.
از جمله­ى اخبار تالم­بارِ اين است كه ملك­الشعراى ملكوت و مصورالملكوت را مشكلى پديد آمده است كه حضور در ديار پراگ ناممكن گشته است. خاطر سلطان از فراق آن دو عزيز بسى مكدر است اكنون. بارى همين جا پيام مى­دهيم كه قبله­ى عالم تا هفته­اى ديگر هنوز در مجاورت بارگاهِ شريفه­ى ظهيرالملكوت و صدر اعظم به سر مىبرند. اگر اين چك­ها كه بغض و كينه­ى قبله­ى عالم را به دل گرفته­اند و رواديد سفر به مصورالملكوت نداده بودند، بر سرِ عقل آمدند، ما را ديده بر در خواهد بود كماكان!


Posted

in

by

Tags: