قبله عالم ويران شد

بابا داريم بيچاره مى شيم. دو روز تاج و تخت را رها كرديم به عشق ظهيرالملكوت. بدبخت شديم!


Posted

in

by

Tags: