چه جای شکر و شکايت؟

چه جای شکر و شکايت ز نقشِ نيک و بد است
چو بر صحيفه‌ی هستی رقم نخواهد ماند
دوستی ديشب می‌گفت: «بر و بحر فراخ است و آدمی بسيار». سخن حکيمانه‌ای اما:
شرح اين هجران و اين خونِ جگر
اين زمان بگذار تا وقت دگر
چون که گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت


Posted

in

by

Tags: