امان از فقدانِ امکانات

کامپيوترِ من دوباره آن ايرادِ سخت‌افزاری قبلی‌اش گريبانگيرم شده است و هر چند دقيقه‌ای يک بار ناگهان به توقف کامل می‌رسد و ناچار بايد خاموشش کنم. به گمان باز بايد بروم فنِ سی‌پی‌يو را عوض کنم. گرمای هوای لندن نفسِ کامپيوتر را هم می‌بُرد. اگر ديديد قبله‌ی عالم مدتی از پهنه‌ی ملکوت غيبت اختيار کرده است بدانيد دليلش چيست.


Posted

in

by

Tags: