در گريز از خويش

هيچ می‌دانی چرا چون موج
در گريز از خويشتن پيوسته می‌کاهم
زانکه بر اين پرده‌ی تاريک
آنچه می‌خواهم نمی‌بينم
و آنچه می‌بينم نمی‌خواهم!


Posted

in

by

Tags: