من همينم!

بسيار آزار دهنده است برای من که بخواهم جوری رفتار کنم و سخن بگويم که با خلقيات من ناسازگار باشد. آدم با هر کس که ريا کند با خودش نمی‌تواند اين کار را بکند. گاهی اوقات ما چنان ذهنمان سرشار از پيش‌فرض است که قبل از شنيدن سخنی و ديدن کسی پيشاپيش تصميم خود را گرفته‌ايم و اصلاً داد و ستد با او برای ما مهم نيست. يکی از مثال‌های‌اش همين صفحه‌ی مجازی ماست. از همان روزِ نخستی که دست به صفحه کليد نهادم تا اين گوشه‌ی ملکِ اينترنت را در اختيار زمزمه‌های ضميرم بگيرم، نامی را بر آن نهادم که با آن الفتِ زيادی دارم، به دلايل فراوان. نه تنها من، که حضرتِ دوست نيز می‌پسنددش! باری طايفه‌ای از آدميان چنان اسيرِ يافته‌ها يا بافته‌های ذهنِ خود هستند که در همان برخورد نخست تصور می‌کنند که بايد با قديسی در اين پهنه مواجه شوند که بر فراز عرش پرواز می‌کند و پروایِ خاکيان ندارد. به گمان من اين تلقی از مفاهيم و بند نهادن بر پای الفاظی که هاله‌ی اسطوره و تقدس بر گردِ آنهاست، عملاً آنها را از زندگی آدميان بيرون می‌کشد.


نام ملکوت نيز همين حکايت را دارد. گاهی اوقات بعضی از دوستان می‌آيند و تهی‌دست برمی‌گردند چون آن رؤيای خيالينی که از نام اين وبلاگ برای خود ساخته بودند، با واقعيت جاری در سخنانِ من در اين کنجِ دنجِ وبلاگ تفاوت دارد. من در اينجا همان‌گونه می‌نمايم که هستم. اين گزارش حال است نه تکلفِ قال. اينجا دانشگاه نيست. الزامی هم نيست که آدمی در آن اتوکشيده و عصا قورت داده رفتار کند:
من اگر رندِ خراباتم اگر زاهد شهر
اين متاعم که همی بينی و کمتر زينم
ولی با وجودِ تمامِ اينها، تردد و سير و سلوک «ساکنان حرمِ ستر و عفاف ملکوت» در گروِ تعيين تکليف «زاهدانِ عالی مقام» نيست و به رغمِ مدعيانی که عاشقانِ خسته‌خاطر را محروم از نورانيتِ ملکوتِ ذهنِ خود می‌دانند، باز هم آن قدسيان با اين راه نشينان باده‌ی مستانه می‌زنند. ملکوت، از فتنه‌انگيزیِ همين خاکيان است که صاحبِ نام است:
مقامِ اصلی ما گوشه‌ی خرابات است
خداش خير دهاد آنکه اين عمارت کرد
سرّ اين ماجرا هم اين نيست که من ديگر از دريچه‌ی تنگِ ذهنِ فرسوده و غبارگرفته‌ی متقلدين به سنت و آدابِ کلاسيک به جهان و جان نمی‌نگرم که به قولِ اقبال لاهوری: «ما از خدای گم شده‌ايم، او به جستجوست». اين روزها خداست که دنبال ما می‌گردد!
جلوه‌ای کرد رخش ديد ملک عشق نداشت
عين آتش شد از اين غيرت و در آدم زد!


Posted

in

by

Tags: