همّت حافظ به همرهِ تو

به همت و لطفِ محسن، صاحبِ ساعت صفر، صفحه‌ی ترانه‌های ماندگار به حيات برگشت. خدای‌اش اجر و عزت دهاد محسن را که دل و جانِ عاشقان را به اين ايثار نواخت و خاطرِ عشاق را خوش کرد. باقیِ نواها را نيز به تفاريق به همان اتاقک نوا که محسن پديد آورده است، منتقل خواهم نمود و ساير قطعاتی که کارِ شجريان هستند و در سايتِ من موجود نيستند به آنجا خواهند رفت. اندکی درنگ اگر داشته باشيد به آن‌ها هم دست خواهيد يافت.


Posted

in

by

Tags: