پيشتر زانکه شود کاسه‌ی سر

پيشتر زانکه شود کاسه‌ی سر خاک انداز
اين يک دو دم که مهلت ديدار ممکن است / درياب کارِ ما که نه پيداست کارِ عمر
امروز که در دستِ توام مرحمتی کن / فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت
فرصت شمار صحبت کز اين دو راهه منزل / چون بگذريم ديگر نتوان به هم رسيدن
يعنی اينکه: «گل گلدونِ من شکسته در باد . . .»، اگه اينا يادت مياد!


Posted

in

by

Tags: