ما نگوييم بد و ميل

ما نگوييم بد و ميل به ناحق نکنيم
پای مطلب ما قبل آخرِ من يه دوستی نظر داده به نام مهدی و ظاهراً متوجه اشاره‌ی بنده نشده‌اند. بنده نه آدم دين‌ستيزی هستم نه به عقايد فردی مردم و مذاهب کاری دارم. همان‌طور که دوست ندارم کسی به عقايد من اهانت کند من هم از اهانت به عقايدِ دينی مردم پرهيز دارم. اين را با عقايد سياسی عوضی نگيريد. مقصودِ من دينی نيست که ابزار و بازيچه‌ی سياست باشد. مطلبی هم که آورده‌ام اگه دقت کنيد هيچ اظهارنظری درباره‌اش نشده است. اين دوستمان که آی‌پی آدرسش هم مالِ انگليسه، حتماً دقت داره که خبر دادن از چيزی اصلاً به معنای داوری مثبت يا منفی درباره‌ی آن نيست. قطعاً کسانی هستند که مقوله دين و امامت را بسيار انديشمندانه و عالمانه تحليل می‌کنند و از اظهار نظرهای سست و مخدوش اجتناب دارند. بنده هم به خاطر سخنی که نگفته‌ام و اعتقادی که در مجموعه‌ی عقايد من نيست که نبايد عذرخواهی کنم يا مسئوليت بپذيرم. به هر حال، پيش از اينکه زيادی احساساتی بشيد، اندکی درنگ و حوصله بکنيد بعدش داوری کنيد.


Posted

in

by

Tags: