شاعر کنار! بر وزن درياکنار،

شاعر کنار!
بر وزن درياکنار، از سليمان ممنون که اينو فرستاده. برين يه سری بزنين برای مجموعه‌ای از اشعار محشر انگليسی:
Poet’s Corner
ياد فيلم «انجمن شاعران مرده» افتادم که اين شعر همه‌اش سر زبون بچه‌ها بود. اين شعر مال والت ويتمنه.


Posted

in

by

Tags: