پاسخم را می‌دهی آيا؟ اولين

پاسخم را می‌دهی آيا؟
اولين شعرِ سال ۸۲: پاسخی کو؟
شايد آخرش بايد می‌گفتم: ای اميد ريل‌های بی‌قطارِ غرب!


Posted

in

by

Tags: