حديث دوست حديثِ دوست نگويم

حديث دوست
حديثِ دوست نگويم مگر به حضرتِ دوست
که آشنا سخنِ آَشنا نگه دارد
سر و زر و دل و جانم فدای آن محبوب
که حقِ صحبت و مهر و وفا نگه دارد


Posted

in

by

Tags: