نه جابلقا نه جابلسا! امروز

نه جابلقا نه جابلسا!
امروز رفتم بانک لويدز که حسابمو از HSBC به اونجا منتقل کنم. خانمه وقتی گذرنامه‌مو ديد دو ساعت بهش ور رفت از ده جا سئوال کرد تا مطمئن بشه تروريست نيستم!! وقتی داشت گذرنامه رو بررسی می‌کرد گفت اين عکسِ کيه وسط همه‌ی صفحه‌ها؟ همه‌شون وقتی اسمِ خمينی رو می‌شنون ياد خشونت ميفتن!! چه عرض کنم؟ واقعاً ميشه چيزی گفت؟!! عزت و اعتبار ايرانيه ديگه!


Posted

in

by

Tags: