پيشگيری به نظر شما اونجوری

پيشگيری
به نظر شما اونجوری که رفتن برای جلوگيری از حاملگی راه پيدا کردن و هزار و يک روش و دوا و قرص درآوردن، راهی هم هست که از عاشق شدن جلوگيری کرد؟ من که بعيد می‌دونم! تازه همين حاملگی رو هم که در نظر بگيريم، من خودم دچار اين بارداری شدم و هيچ راه حلی براش نيست! هر روز هم يه طفل نو زاده می‌شه!


Posted

in

by

Tags: