به هرزه چطورم؟ يا چطوری

به هرزه
چطورم؟ يا چطوری می‌گذره؟ خب معلومه: به هرزه!
عمری که مرد عاشق بی دوست می‌گذارد
هرگز روا نباشد کز زندگی شمارد


Posted

in

by

Tags: