ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۲۰ تیر ۸۷ :: July 9, 2008 

بر می‌گردم؛ عجله نکنيد!

محض اطلاع آن عده از دوستانی که می‌آيند اين‌جا، کمی گيج می‌شوند و چيزهای بعضاً شطح‌آميز می‌خوانند، عرض می‌کنم که:
به زودی بر می‌گردم بين خودتان! هر عروجی، هبوطی هم دارد. دارم تمرین می‌کنم، مثل چتربازها،‌ که موقع فرود آمدن خودم را به کشتن ندهم! سعی می‌کنم فرودِ آرامی داشته باشم. شما هم آسوده‌خاطر باشيد! همه چيز خوب است. دوباره اگر ديوانه شدم، حتماً می‌فهميد!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است