۰

رفتی و غم آمد به سر جای تو، ای داد…

روز واقعه…