۱

شین نامه – ۱۳

۱. فاش می‌گویم:
کمرِ شین‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشین:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشویید به می
که فلک دیدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شین:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!

۲

شین نامه – ۱۲

 آتش‌پرست اگر نشدم از شرابِ تو
یشت از پی بشارتِ نوشینِ توست مست…

۲. شرح الشین:
«ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شبِ عیدِ رمضان خواهد شد»

۳. پاد-شرحِ شین:
شاخِ شهریور-ات امروز شراب آلوده
ختم شعبان به شراب و رمضان شهرِ شراب!

۰

شین نامه – ۱۱

۱. تشریفِ ازل
به قامتِ شخص توست
که تشخصِ شورِ نُشوری!

۲. شرح الشین:
«دیده‌ای باید که باشد شه‌شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس»

۳.  پاد-شرحِ شین:
منشورِ رستاخیز که می‌رسد
شاهِ محشر را هم در عرش و هم در فرش
شناختن می‌توان.

۲

شین نامه – ۱۰

۱. امشب از پا منشین؛
نشیمنِ تو شاخِ شامخِ سدره نیست.
با تو،
عرش از مقامِ فرش فروتر نشسته است.

۲. شرح الشین:
«یاد باد آن صحبتِ شب‌ها که با نوشین‌لبان
بحثِ سرِ عشق و ذکر حلقه‌ی عشاق بود»

۳. پاد-شرحِ شین:
حشرِ شمشادِ تو، رعشه در معشرِ ملایک انداخت؛
یادِ تو همیشه حاضر است؛ «یاد باد» نشاید!

۲

شین نامه – ۹

۱. شما را، از تلاش برای شناخت، تنها شمایلی شکسته مانده است.

۲. شرح الشین
«سر ز حیرت به درِ میکده‌ها بر کردم
چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود»

۳. پاد-شرحِ شین
تشخیص شولای تزویر از نشانه‌ی شناخت آسان نیست!

۳

شین نامه – هشت

۱. شباویزِ نشیدِ هشتم
نغمه‌ی آشنا را در شطّ شب شناور کرد.

۲. شرح الشین:
«ای مرغِ سحر، ناله به دل بشکن
هنگامه‌ی آواز شباویز است»

۳. پاد-شرحِ‌ شین
شفق، بشارتِ شبگیر است؛
شباویز،
پیش‌درآمدِ مرغ سحر!
آتشِ شوق را خموش مکن!

۰

شین نامه – ۷

۱. نَشت و نشاط هم‌ریشه‌اند؛
نشاط، نشتِ مشیّتِ شهریاری اوست!
مشیتِ او در شهر جاری است؛ مثل آبِ زلال!

۲. شرح الشین:
«حباب‌وار بر اندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد»

۳. پاد-شرح شین
حباب را، شتاب در شکستن است؛
نشستن‌اش، ز دستِ خویش رفتن است!

۰

شین نامه – ۶

۱.  زخمِ بهشت اگر خورده باشی، نوشداروی‌ات تنها شرنگی آتشین است!
شورِ حیات می‌خواهی؟ شانه زیر بار بهشت خم مکن؛ شأنِ تو از شبهه‌ی بهشت برتر است!

۲.  شرح الشین
«مفروش به باغ ارم و نخوت شداد
یک شیشه می و نوش‌لبیّ و لبِ کِشتی»

۳.  پاد-شرحِ شین
نوشخندِ تو حاجت به لب و شیشه را در هم شکست!
سیبِ ما در سراشیبی افتاده است؛ دشتِ ما هم سیب ندارد!

۲

شین نامه – ۵

۱. شتاب مکن،
بهشتِ بی‌شتاب خوش است!
بهشت، بی‌شتاب خوش است!
در بهشت، شتابی نیست!

۲. شرح الشین:
«زان پیش‌تر که عالم فانی شود خراب…»

۳. پاد-شرحِ شین:
خراب باد بهشتی که بی شراب بُوَد!

۰

شین نامه – ۴

شعارِ تشییع‌کنندگانِ تابوت شب این بود:
شناسنامه‌ی شب از شهود لبریز است؛
و شب،
شهیدِ خورشید است.
صفحه ها ... 1 2
صفحه‌ی قبل