ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۲۰ آبان ۸۷ :: November 10, 2008 

بوی پيراهن یوسف

آهنگ مجيد انتظامی است. همين بس است.

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است