ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۲۶ مرداد ۸۷ :: August 16, 2008 

شين نامه - ۷

۱. نَشت و نشاط هم‌ريشه‌اند؛
نشاط، نشتِ مشيّتِ شهرياری اوست!
مشيتِ او در شهر جاری است؛ مثل آبِ زلال!

۲. شرح الشين:
«حباب‌وار بر اندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد»

۳. پاد-شرح شين
حباب را، شتاب در شکستن است؛
نشستن‌اش، ز دستِ خويش رفتن است!

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است