ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
پنجشنبه ۲۰ تیر ۸۷ :: July 9, 2008 

حالِ خوشِ خراب!

حالِ خوشِ خرابی دارم. نمی‌دانم شُکر بايد کرد يا شکايت! کسی می‌داند؟

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است