ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
شنبه ۱۵ تیر ۸۷ :: July 5, 2008 

برو بخواب!

می‌گويد: «خيلی شطاحی کردی! داری پر رو می‌شوی! برو بخواب! فردا کلی کار دارم. آدم هم زياد است. بگذار کارمان را درست تمام کنيم! موی دماغ‌مان نشو!»
می‌گويم: «فکر کردی من از رو می‌روم؟»

تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است