ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۲۴ شهریور ۸۵ :: September 15, 2006 

وضعيت قرمز تا اطلاع ثانوی

این دو سه روز دوباره مشغول اسباب‌کشی ديگری هستيم (از خير سر صاحب‌خانه‌ی مردم‌آزار و بدقول بی‌مبالات). اين چند روز به زحمت به وبلاگ و مخصوصاً امور ملکوت می‌رسم. از همه‌ی دوستان و بزرگوارانی که در اين چند روز ای‌ميل زده‌اند و درخواستی داشته‌اند، عذرخواهم تا چند روز ديگر که کمی مستقر شويم. خانه‌ی تازه هم تا چند روز اينترنت ندارد و اگر چيزی ببينم در محل کارم خواهد بود (مگر اين‌که باز چشم‌مان به جمال وايرلسی ديگر در آن‌جا روشن شود!). شنبه و يکشنبه‌‌ی آتی و شايد بعدی دور از اينترنتيم، تا دوباره وضعيت عادی شود. فعلاً وضعيت قرمز است تا اطلاع ثانوی. داريم می‌رويم پناهنگاه!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است