ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
یکشنبه ۹ مرداد ۸۴ :: July 31, 2005 

نوشافرين ملکوت

عضو تازه‌ی سرزمين ملکوت که تازه پای‌اش به لندن رسيده است، ديشب طی مراسمی ويژه ميهمان و مقيم ملکوت شد. مزيد اطلاع اهالی ملکوت و ساير مترددين وبلاگستان يادآوری کرديم. به نوشافرين خوشامد می‌گوييم.


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است