ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
دوشنبه ۱۸ اسفند ۸۲ :: March 8, 2004 

يادداشت شديداً غير سياسی

تاب نياورم که اين را اينجا نياورم. پيش از اين‌که راهی کلاس شوم، نطق موسوی خويينی را در مجلس گوش می‌داديم که سخنان او توسط گروه اقليت به آشوب کشانيده شد. در ميان فريادها، فحاشی‌ها و ناسزاهای طرف مقابل شنيده می‌شود. تصورش را بکنيد جناحی که نمايندگان‌اش در مقام سخن گفتن و احتجاج فحاشی می‌کنند چه موجوداتی هستند! از سخنان خويينی لذت بردم. گمان می‌کنم تا چند سال ديگر محافظه‌کاران از شنيدن نام حضرت امير هم هراس داشته باشند تنها به خاطر نامه‌ای به مالک اشتر! اين چند ساله آن نامه خار چشم و استخوان گلوی حکومت مذهبی ايران شده است. صدای سخنرانی موسوی را در ادامه‌ی اين مطلب آورده‌ام. يادتان نرود که قبلاً صدای موسيقی صفحه را قطع کنيد.

صدی سخنان موسوی اينجاست:


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است