ملکوت

روزنوشت‌های داريوش محمدپور
جمعه ۱ اسفند ۸۲ :: February 20, 2004 

بن بست قانون اساسی: بخش دوم سخنرانی سازگارا

قمست دوم سخنرانی را در اينجا بشنويد. ببخشيد که اين گونه غير فنی با ماجرا برخورد می‌شود. معضل از کمبود فضا برای سايت است. در ابتدای همين بخش است که سازگارا تحليل جالبی از مرجعيت به عنوان يکی از ارکان جمهوری اسلامی ارايه می‌کند و اين‌که چگونه در ايران «مرجع‌کشی» هم مشروعيت يافته است!

قسمت دوم:


اين بخش البته حاوی پرسش و پاسخی است که نيمه‌کاره است. يعنی کل سخنان ضبط شده حدود يک ساعت است و از آنجا به بعد باتری بنده تمام می‌شود!!


تمام حقوق اين صفحه براي نويسنده محفوظ است