۰

بوی پيراهن یوسف

آهنگ مجيد انتظامی است. همين بس است.