۰

سیل خیز از نظرم، رهگذری نیست که نيست

Print Friendly, PDF & Email

شرح و بیان ندارد.


|