۰

سیل خیز از نظرم، رهگذری نیست که نيست

شرح و بیان ندارد.


|