۲

بن بست قانون اساسی: بخش دوم سخنرانی سازگارا

Print Friendly, PDF & Email

قمست دوم سخنرانی را در اينجا بشنويد. ببخشيد که اين گونه غير فنی با ماجرا برخورد می‌شود. معضل از کمبود فضا برای سايت است. در ابتدای همين بخش است که سازگارا تحليل جالبی از مرجعيت به عنوان يکی از ارکان جمهوری اسلامی ارايه می‌کند و اين‌که چگونه در ايران «مرجع‌کشی» هم مشروعيت يافته است!


قسمت دوم:


اين بخش البته حاوی پرسش و پاسخی است که نيمه‌کاره است. يعنی کل سخنان ضبط شده حدود يک ساعت است و از آنجا به بعد باتری بنده تمام می‌شود!!

  1. DayDaD says:

    كار نيكويى بود … 🙂

  2. Ali Ashrafi says:

    can you put the flash file directly as a link so that it can be downloaded and saved?

|