۱

احوالپرسی

Print Friendly, PDF & Email

گفت:«احوالت چطور است؟»
گفتمش: «عالی است
مثل حال گل!
حال گل در چنگ چنگيز مغول!»

  1. همه هر لحظه از من مي پرسند: حالت چه طور است…
    اما كسي يك بار نپرسيد: بالت؟

|