۱

احوالپرسی

گفت:«احوالت چطور است؟»
گفتمش: «عالی است
مثل حال گل!
حال گل در چنگ چنگیز مغول!»

  1. همه هر لحظه از من می پرسند: حالت چه طور است…
    اما کسی یک بار نپرسید: بالت؟

|