۱

از پیامبر عاشق!

این روزها کار زیاد دارم و اتفاقاً دست و دلم هم به هیچ یک از کارهای خودم نمی‌رود چه برسد به اینکه بخواهم به احوالِ ملکوت رسیدگی کنم که قاعدتاً کارِ حاشیه‌ای من باید باشد. باری دانیال که لطفش همیشه شامل حالِ من بوده است، زحمت سامان دادن برخی از این صفحات را کشیده است. تنها فهرست وار نام اینها را می‌آورم. اولی تماماً کار دانیال است و در بقیه زحمت لوگوها را او کشیده است:
چرخ و فلک
خیال تشنه
عطر یاس
اشارت (که تازگی به این وادی رسیده است!)

 1. مهدی گفت:

  داریوش و دانیال عزیزم،
  می خواستم ای میل جداگانه ای بفرستم و شکرانه بگذارم. دیدم بهترین کار نوشتن در همین جاست. نمی دانید چقدر خوشحالم می کند وقتی کاری از طراز حرفه ای می بینم و چقدر خوشحال تر که چنین بختی نصیب من شده است که سایت فیلمم به دست هنرمند عزیزی مثل دانیال و دوست یکدل نازنینی مثل داریوش چنین آراسته شده است. وقتی کار هنری با قدرت و پشتوانه و آموزش عالی انجام می شود بی گمان آرام بخش است. آدم می بیند که کار را کاردان انجام داده است. این همان آن هنری یا لطف است. من سرفرازم به کار شمایان. براستی. دستتان مریزاد. دانیال منت بسیار دارد بر من که ندیده مرا خواهش مرا اجابت کرد بی درخواستی و منتی. چنین کار تنها از درویشان عاشقی چو او بر می آید. داریوش هم که بار کار مرا تا اینجا با همه دلتنگی ها و دست و دل به کار نرفتن ها که می دانم و می دانید بزرگوارانه و صمیمانه بر دوش داشته و برای آن دویده است. چه می توانم کرد در مقابل که بیارزد؟ یاد نیک کمترین کار است.
  منت پذیرم
  دوستار
  مهدی

|