۱

از پيامبر عاشق!

اين روزها کار زياد دارم و اتفاقاً دست و دلم هم به هيچ يک از کارهای خودم نمی‌رود چه برسد به اينکه بخواهم به احوالِ ملکوت رسيدگی کنم که قاعدتاً کارِ حاشيه‌ای من بايد باشد. باری دانيال که لطفش هميشه شامل حالِ من بوده است، زحمت سامان دادن برخی از اين صفحات را کشيده است. تنها فهرست وار نام اينها را می‌آورم. اولی تماماً کار دانيال است و در بقيه زحمت لوگوها را او کشيده است:
چرخ و فلک
خيال تشنه
عطر ياس
اشارت (که تازگی به اين وادی رسيده است!)

 1. مهدی says:

  داريوش و دانيال عزيزم،
  می خواستم ای ميل جداگانه ای بفرستم و شکرانه بگذارم. ديدم بهترين کار نوشتن در همين جاست. نمی دانيد چقدر خوشحالم می کند وقتی کاری از طراز حرفه ای می بينم و چقدر خوشحال تر که چنين بختی نصيب من شده است که سايت فيلمم به دست هنرمند عزيزی مثل دانيال و دوست يکدل نازنينی مثل داريوش چنين آراسته شده است. وقتی کار هنری با قدرت و پشتوانه و آموزش عالی انجام می شود بی گمان آرام بخش است. آدم می بيند که کار را کاردان انجام داده است. اين همان آن هنری يا لطف است. من سرفرازم به کار شمايان. براستی. دستتان مريزاد. دانيال منت بسيار دارد بر من که نديده مرا خواهش مرا اجابت کرد بی درخواستی و منتی. چنين کار تنها از درويشان عاشقی چو او بر می آيد. داريوش هم که بار کار مرا تا اينجا با همه دلتنگی ها و دست و دل به کار نرفتن ها که می دانم و می دانيد بزرگوارانه و صميمانه بر دوش داشته و برای آن دويده است. چه می توانم کرد در مقابل که بيارزد؟ ياد نيک کمترين کار است.
  منت پذيرم
  دوستار
  مهدی

|