۱

آتش

حرفی از نامِ تو آمد بر زبان
دست‌هایم، دفترم آتش گرفت

  1. نكته گو گفت:

    سلام بر ملکوت
    قیاس کردم تدبیر ِعقل در رهِ عشق
    چو شبنمی ست که بر بحر می زند رقمی

|