۱

از بس که چشمِ مست . . .

امروز هم پس از آنکه باز هم نیمروز از خواب برخاستیم،‌ از خانه برون آمدیم و به تفرج پرداختیم. سیر آفاق و انفس نمودیم و تفرج صنع: باری اینجا هوا هم گرم است!
احوالِ دیارِ‌ ملکوت هم ظاهراْ به سامان آمده و جز همان فقدان چند روزه‌ی برخی از نوشته‌ها سایر مطالب بر جای است. اگر کسی در پیِ مطالبِ‌قدیمی‌تر می‌گردد می‌تواند به بایگانی «سالی که گذشت» مراجعه کند. سایر همراهان هم اگر مجالی بیابند، شروع به نوشتن خواهند نمود. تنها صاحب سیبستان است که چندی سکوت اختیار کرده است.

  1. بلک مک گفت:

    نخست آن که شما ملکوت نشینان از خوشی انک قرتی گری درتان مشاهده می گردد! گر نه هوا اونقدر هم گرم نیست! حتی بلاد شعبه انگلند ملکوت!
    دیم آنکه جان جهانت مرا بر آن داشت که رشک برده و به کمک صاحب ارض که جناب باشی موزیک در بلاگ تازه ساز خویش بنشانم هر چند زهره ایکار به سختی دارم!
    اسباب کشی هم سخته ها!

|