۱

از بس که چشمِ مست . . .

امروز هم پس از آنکه باز هم نيمروز از خواب برخاستيم،‌ از خانه برون آمديم و به تفرج پرداختيم. سير آفاق و انفس نموديم و تفرج صنع: باری اينجا هوا هم گرم است!
احوالِ ديارِ‌ ملکوت هم ظاهراْ به سامان آمده و جز همان فقدان چند روزه‌ی برخی از نوشته‌ها ساير مطالب بر جای است. اگر کسی در پیِ مطالبِ‌قديمی‌تر می‌گردد می‌تواند به بايگانی «سالی که گذشت» مراجعه کند. ساير همراهان هم اگر مجالی بيابند، شروع به نوشتن خواهند نمود. تنها صاحب سيبستان است که چندی سکوت اختيار کرده است.

  1. بلک مک says:

    نخست آن كه شما ملكوت نشينان از خوشي انك قرتي گري درتان مشاهده مي گردد! گر نه هوا اونقدر هم گرم نيست! حتي بلاد شعبه انگلند ملكوت!
    ديم آنكه جان جهانت مرا بر آن داشت كه رشك برده و به كمك صاحب ارض كه جناب باشي موزيك در بلاگ تازه ساز خويش بنشانم هر چند زهره ايكار به سختي دارم!
    اسباب كشي هم سخته ها!

|