۳

پاره هاى تصاویر

عجالتاً این چند عکس را از پراگ داشته باشید تا بعد!


 1. milad گفت:

  سلام/ امیدوارم حالت خوب باشه
  اون عکسایی که تو موزه گرفتیو اینا رو بفرست مرسی بای……..

 2. محمد گفت:

  شیشه عکس های مختلفه دریافت !مبالغی پراک در حول و جوف حضرتت رؤیت! علی ایحال، حسن و کمال مولانا، چنان جلوه و جمال عمارات معموره و نسوان غیر مستوره را زائل نموده بود ،که دیگر بصری برای دیدن و نظری برای حظیدن!! نماند!
  قربان خاکپای همایون ات شوم!به نوبه مکرر و دیگر … میدان دید عدسی پرده عکس را از سباحت منظر عالی، خالی بفرما ،تا مریدان و بندگان را رخصت و فرصت سیر انفس و آفاق میسر همی شود!
  زیاده جسارت است!
  فدوی جان نثار شکور
  محمد مضراب حضور!
  تتمه الرقعه یا همان p.s : بهمن بوستان نیستی ..خب مباش ! نقلی ندارد!علی الظاهر از خود اویش حتی، بهتر و دبیر تر و ذوالقلم والقدم تری!

|