۳

پاره هاى تصاوير

عجالتاً اين چند عكس را از پراگ داشته باشيد تا بعد!


 1. milad says:

  سلام/ اميدوارم حالت خوب باشه
  اون عكسايي كه تو موزه گرفتيو اينا رو بفرست مرسي باي……..

 2. محمد says:

  شيشه عكس هاي مختلفه دريافت !مبالغي پراك در حول و جوف حضرتت رؤيت! علي ايحال، حسن و كمال مولانا، چنان جلوه و جمال عمارات معموره و نسوان غير مستوره را زائل نموده بود ،كه ديگر بصري براي ديدن و نظري براي حظيدن!! نماند!
  قربان خاكپاي همايون ات شوم!به نوبه مكرر و ديگر … ميدان ديد عدسي پرده عكس را از سباحت منظر عالي، خالي بفرما ،تا مريدان و بندگان را رخصت و فرصت سير انفس و آفاق ميسر همي شود!
  زياده جسارت است!
  فدوي جان نثار شكور
  محمد مضراب حضور!
  تتمه الرقعه يا همان p.s : بهمن بوستان نيستي ..خب مباش ! نقلي ندارد!علي الظاهر از خود اويش حتي، بهتر و دبير تر و ذوالقلم والقدم تري!

|