۱

چه جای شکر و شکایت؟

چه جای شکر و شکایت ز نقشِ نیک و بد است
چو بر صحیفه‌ی هستی رقم نخواهد ماند
دوستی دیشب می‌گفت: «بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار». سخن حکیمانه‌ای اما:
شرح این هجران و این خونِ جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر
چون که گل رفت و گلستان درگذشت
نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت

  1. احسان گفت:

    السلام علی من اتبع الهدی .
    حضور حضرت سلطان سلامی عرض نموده و آرزومندیم هرچند ایشان ما را وقعی ننهادند و به شاگردی نپذیرفتند لیک لطفی نموده و به خلوت سرای ما سری زده و با قدوم ملکوتی خویش کلبه ما را منور فرمایند .

|