۱

ترديدِ خردسوز

Print Friendly, PDF & Email

گفتم: «آسودگی و آرامشِ يقين، شيرينی دلاويزی دارد». گفت:
«در ره عشق نشد کس به «يقين» محرم راز
هر کسی بر حسب فکر «گمانی» دارد!»
گفتم: «مگر منتهای عبوديت، رسيدن به منزل يقين نيست؟» گفت: «اين قدر هست که بانگ جرسی می‌آيد! اهل شک از اهلِ يقين عزيزترند!»

 1. Lord says:

  مگه قرار نیست که از شک به یقین رسید؟
  یعنی اگر یکی از اول به یقین عینی و شهودی رسید بدون اینکه شک کنه … باز هم می‌شه گفت اهل شک عزیزترند؟
  ***
  مسأله اين است که يقين به اين سادگی قابل حصول نيست (اگر شکاکانه نگويیم که چيزی به اسم يقين اصولاً وجود خارجی ندارد). آری، اهل شک عزيزند. اما مسأله‌ی بعدی اين است که آيا هر اهل شکی عزيز است يا بعضی‌ها عزيزند فقط. شرح‌اش دراز است. بماند تا بعد.
  د.م.

|