۰

غدير

عيد غدير بر اردات‌مندان حضرت امير و محبان ولايت خداوند تأويل و بنيان‌گذار دور معانی باطنی شريعت مبارک. باشد که اين عيد،‌ مبدأ گردشی فرخنده در حال ظاهر و باطن اهل اشارت باشد و غدير امسال، اهل نيرنگ و غدر را، که به نام علی بنيان سالوس ريا را عمارت می‌کنند، رسوا کند:
خوش به جای خويشتن بود اين نشست خسروی
تا نشيند هر کسی اکنون به جای خويشتن

|