۳

از چشمِ مردم تا چشمِ خدا

به عادتِ فراغت، نشسته‌ام و اسرار التوحيد را می‌کاوم. رسيدم به این گفته از ابوسعيد ابوالخير: «من نظر الي الخلق بعين الخلقِ طالتِ خصومَتُهُ معهم و من نظر اليهم بعين الحق استراح منهم» (اسرار التوحيد، ج ۱، صص ۲۹۱ و ۳۳۹). شفيعی کدکنی در تعليقات اين گفته را چنين ترجمه کرده است: «هر که در خلق به چشمِ خلق بنگرد، خصومت‌اش با ايشان به درازا کشد و هر که بديشان از چشمِ حق بنگرد، بديشان می‌آسايد.» (اسرار، ج ۲، تعلیقات شفيعی، ص ۶۰۷)

چه حکيمانه شرح داده است قصه‌ی خصومت‌های مردم را با هم. مردم چون از چشمِ خودشان، از همین نگاهِ بشری و با همين ديده‌ی عيب‌جو و بهانه‌گیر همدیگر را می‌بينند، ديگر جايی برای شفقت باقی نمی‌ماند. و شفقت چه معنای وسيع و عميقی دارد!

 1. رفیع زاده says:

  ذر ترجمه دکتر کدکنی” بدیشان می آساید”؟ یعنی چی؟ به نظرم بهتر بود می گفتند: از ایشان ایمنی می یابد.
  **********
  يعنی چه را البته از خود ايشان بايد پرسيد. ترجمه، اما، ترجمه‌ی کلمه‌ی «استراح» است نه ترجمه‌ی «آمن» يا چيزی شبيه به اين. فکر می‌کنم کدکنی به خاطر دقت‌ها و وسواس‌هایی از اين قبيل است که شفیعی کدکنی شده است.

 2. اشکان says:

  نظر به گفته ها و شنیده های بزرگان ، آسایش و آرامش حقیقی در حضور پرتو الهیست ، و اینکه بخشش و بخشاییندگی نیز هم.
  در خود نظر کنیم هر نا بخشودنی، کدورت و عیب جویی ، ما را از آن پرتو دور می کند.

 3. امیر says:

  لذت بردم.
  در کتاب دکتر کدکنی درباره ابوالحسن خرقانی شرحی است درباره از نگاه حق نگریستن به حق: (متن دقیقش اکنون در دسترس این حقیر نسیت اما مضمونش چنین است.)
  در گفتگویی میان ابوالحسن و حضرت حق. باریتعالی به ابوالحسن میگوید: خواهی قدرت خدایی به تو دهم. و ابوالحسن جواب میدهد: این دادن و ستدن از میان برگیر که این بیهودگان گویند.

|