۰

ياری

Print Friendly, PDF & Email
رفتم برِ درويشی، گفتا که: «خدا يارت»
گويی به دعای او شد چون تو شهی يارم!

|