۰

ای دریغا نازک‌آرای تن‌اش…

ای برادرها خبر چون می‌بريد؟
این سفر آن گرگ يوسف را دريد!

|