۰

هوس

Print Friendly, PDF & Email

هوسی است در سر من، که سرِ بشر ندارم…

|