۰

شين نامه – ۱۱

Print Friendly, PDF & Email

۱. تشريفِ ازل
به قامتِ شخص توست
که تشخصِ شورِ نُشوری!

۲. شرح الشين:
«ديده‌ای بايد که باشد شه‌شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس»

۳.  پاد-شرحِ شين:
منشورِ رستاخيز که می‌رسد
شاهِ محشر را هم در عرش و هم در فرش
شناختن می‌توان.

|