۱

بانگ ارغنون

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گويدم انا اليه راجعون

پ. ن. «چشمه»

  1. درست می‌شه اما چنان پدری از آدم در می‌آید [در می‌آورند]که نگو!

|