۰

پيشِ چراغ . . .

Print Friendly, PDF & Email
يک لحظه داغم می‌کشی، يک دم به باغم می‌کشی
پيش چراغم می‌کشی، تا وا شود چشمانِ من

|